In Zoetermeer e.o.
 
 Wimperverlenging, Henna brows, Lippen opvullen: Betaalbaar en volgens de nieuwste technieken!

Algemene voorwaarden BeauxLash

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BeauxLash en de cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning BeauxLash

BeauxLash zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. BeauxLash zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan BeauxLash melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BeauxLash 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 

4. Betaling

BeauxLash vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet BeauxLash van alle gegevens, waarvan BeauxLash aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BeauxLash neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het systeem. BeauxLash behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding

BeauxLash is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, BeauxLash verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

BeauxLash is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BeauxLash is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnengebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BeauxLash is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

BeauxLash geeft de cliënt één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt andere producten dan de door BeauxLash geadviseerde producten heeft gebruikt;
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

BeauxLash heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BeauxLash meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan BeauxLash. BeauxLash moet binnen vijf werkdagen een adequaat antwoord geven aangaande de klacht. Indien de klacht gegrond is, zal BeauxLash de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien BeauxLash en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, dan heeft BeauxLash het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen BeauxLash en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.